მომსახურების ტარიფები


ჩვენთან თანამშრომლობის შემთხვევაში ჩვენ სრულ პასუხისმგებლობას ვიღებთ, რომ თქვენი ბიზნესის ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური ანგარიშგება სრულ შესაბამისობაში იქნება საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სტანდარტებთან, ხოლო სამართლებრივი ინტერესები მაქსიმალურად დაცული.

გაეცანით ქვემოთ მითითებულ ჩვენი მომსახურების მინიმალურ ტარიფებს, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი პაკეტი და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად შეავსეთ განაცხადი.

საბუღალტრო & საგადასახადო მომსახურება:

START-UP
წლ.ბრუნვა < 100,000
200-დან/თვეში

მიმდინარე საბუღალტრო მომსახურება და პროგრამით უზრუნველოფა

საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა

კონსულტაციები ბიზნესის განვითარების, ბიუჯეტირებისა და სხვა ფინანსურ საკითხებში

წვდომა სხვადასხვა დარგის პარტნიორ კომპანიებთან და სპეციალისტებთან

STEP 1
100,000 - 500,000
300-დან/თვეში

მიმდინარე საბუღალტრო მომსახურება და პროგრამით უზრუნველოფა

საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა

წინა პერიოდების საბუღალტრო ჩანაწერების აღდგენა და წარდგენილი დეკლარაციების კორექტირება

საგადასახადო დავებში, შემოწმებებში წარმომადგენლობა, ინტერესების დაცვა

STEP 2
500,000 - 2,000,000
500-დან/თვეში

მიმდინარე საბუღალტრო მომსახურება და პროგრამით უზრუნველოფა

საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა

რისკის მატარებელი ოპერაციებისა და ტრანზაქციების ანალიზი, კუთვნილი გადასახადების დაგეგმვა, ოპტიმიზაცია

საგადასახადო დავებში, შემოწმებებში წარმომადგენლობა, ინტერესების დაცვა

STEP 3
2,000,000 - 5,000,000
1,000-დან/თვეში

მიმდინარე საბუღალტრო მომსახურება და პროგრამით უზრუნველოფა

სრული საგადასახადო მომსახურება და ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება

რისკის მატარებელი ოპერაციებისა და ტრანზაქციების ანალიზი, კუთვნილი გადასახადების დაგეგმვა, ოპტიმიზაცია

ფინანსური რეპორტების მომზადება, ბიზნესის შეფასება და ანალიზი

STEP 4
5,000,000 - 10,000,000
2,000-დან/თვეში

მიმდინარე საბუღალტრო მომსახურება და პროგრამით უზრუნველოფა

სრული საგადასახადო მომსახურება და ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება

რისკის მატარებელი ოპერაციებისა და ტრანზაქციების ანალიზი, კუთვნილი გადასახადების დაგეგმვა, ოპტიმიზაცია

ფინანსური რეპორტების მომზადება, ბიზნესის შეფასება და ანალიზი

GOLD
წლ.ბრუნვა > 10,000,000
3,000-დან/თვეში

მიმდინარე საბუღალტრო მომსახურება და პროგრამით უზრუნველოფა

სრული საგადასახადო მომსახურება და წარმომადგენლობა

რისკის მატარებელი ოპერაციებისა და ტრანზაქციების ანალიზი, კუთვნილი გადასახადების დაგეგმვა, ოპტიმიზაცია

ფინანსური ანგარიშგება და რეპორტინგი, ბიზნესის შეფასება და ანალიზი


*ზემოთ აღნიშნული ფასები შეიძლება შეიცვალოს შესასრულებელი სამუშაოს სიმარტივის ან სირთულის გათვალისწინებით.
*პაკეტი START-UP -ის მომსახურება გრძელდება 6 თვის განმავლობაში.
*ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით.

  

დამატებითი მომსახურება:

# მომსახურების დასახელება STEP 0-2 STEP 3-4 GOLD
1

საბაჟო პროცედურების განხორციელება

₾ 200-დან ₾ 500-დან ₾ 1,000-დან
2

ელ.ზედნადებებისა/ფაქტურების გამოწერა დამუშავება

₾ 200-დან ₾ 700-დან ₾ 1,500-დან
3

საბანკო გადარიცხვების წარმოება

₾ 200-დან ₾ 500-დან ₾ 1,000-დან
4

საგადასახადო დავებში ინტერესების დაცვა და წარმომადგენლობა

₾ 800-დან ₾ 1,500-დან ₾ 2,500-დან
5

გასული პერიოდების საბუღალტრო ჩანაწერების აღდგენა და დამუშავება

₾ 500-დან ₾ 1,000-დან ₾ 2,000-დან
5

ადგილზე პირადი სპეციალისტით უზრუნველყოფა

₾ 500-დან ₾ 1,000-დან ₾ 2,000-დან
6

მიმდინარე კონსულტაციები

₾ 100-დან ₾ 300-დან ₾ 800-დან
7

სააღრიცხვო სისტემებისა და პოლიტიკის დანერგვა

₾ 500-დან ₾ 1,000-დან ₾ 2,000-დან
8

ქონების შეფასება

₾ 200-დან ₾ 500-დან ₾ 1,500-დან
9

ბიზნესის შეფასება

₾ 500-დან ₾ 1,000-დან ₾ 2,000-დან
10

ტრეინინგები საგადასახადო კანონმდებლობაში

₾ 150-დან ₾ 150-დან ₾ 150-დან
11

ტრეინინგები საბუღალტრო და ოფისის პროგრამებში

₾ 150-დან ₾ 150-დან ₾ 150-დან


*ზემოთ აღნიშნული ფასები შეიძლება შეიცვალოს შესასრულებელი სამუშაოს სიმარტივის ან სირთულის გათვალისწინებით.
*ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით.

  

აუდიტორული მომსახურება:

# მომსახურების დასახელება STEP 0-2 STEP 3-4 GOLD
1

მიმდინარე საგადასახადო აუდიტი

₾ 500-დან ₾ 1,000-დან ₾ 2,000-დან
2

მიმდინარე ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

₾ 800-დან ₾ 1,500-დან ₾ 2,500-დან
3

სრული საგადასახადო აუდიტი

₾ 1,000-დან ₾ 2,000-დან ₾ 4,000-დან
4

სრული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

₾ 1,500-დან ₾ 2,500-დან ₾ 5,000-დან

  

იურიდიული მომსახურება:

# მომსახურების დასახელება STEP 0-2 STEP 3-4 GOLD
1

მიმდინარე იურიდიული მომსახურება

₾ 500-დან ₾ 1,500-დან ₾ 2,500-დან
2

ერთჯერადი იურიდიული მომსახურება

₾ 200-დან ₾ 500-დან ₾ 1,000-დან


*ზემოთ აღნიშნული ფასები შეიძლება შეიცვალოს შესასრულებელი სამუშაოს სიმარტივის ან სირთულის გათვალისწინებით.
*ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით.

მისაღები ფასები, მაქსიმალური მხარდაჭერა!